Egerszalók bemutatása
Egerszalók egy olyan, évszázadok óta lakott település, ahol a táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon érezze magát. .
Önkormányzati munka
Bővebben...
Sódomb, látnivalók
Bővebben...
Kikapcsolódás
Bővebben...
Borvidék Egerszalók
Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Egerszalók bemutatása
  • Önkormányzati munka
  • Sódomb, látnivalók
  • Kikapcsolódás
  • Borvidék Egerszalók

Pályázati adatlap és mellékletei innen tölthetők le...

Beszámoló az előző évi pályázati támogatás elszámolásához... 

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és a civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások
összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetésben megfogalmazott célok színvonalas
megvalósítása.
I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a Cégbíróságnál (Törvényszéknél) bejegyzett, egerszalóki
székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezet, alapítvány, egyesület, aki megfelel a II. pontban
foglalt feltételeknek.
II. Pályázati feltételek:
(1) Az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:
a.) hogy a sport területén biztosítsa az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő
kulturált eltöltésének lehetőségét, a rendszeres sportolás lehetőségét, az utánpótlás
nevelést, a versenyzés lehetőségének biztosítását,
b.) az egészségmegőrzés területén biztosítsa a lakosság egészséggel kapcsolatos
ismereteinek bővítését, az egészségtudatos életmódra nevelést, az ezzel kapcsolatos
programokat, felvilágosító munkát
c.) hogy a kultúra, faluszépítés területén biztosítsa az öntevékeny, önképző tanulási
lehetőségek segítését, környezetkultúra javítását, ünnepek kultúrájának gondozását,
amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatását,
d.) hagyományőrzés, hagyományápolás területén az elődeinktől ránk maradt szellemi,
erkölcsi, kulturális értékek felkutatása és tudatosítása, őrzése
e.) közrend, közbiztonság területén a közrend és közbiztonság védelme, a társadalmi
bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, a polgárok biztonságérzetének javításában
való részvétel,
f.) a helyi idegenforgalom területén hozzájárul a település értékeinek népszerűsítéséhez,
a szabadidő turizmus hasznos, értékes eltöltéséhez.

Támogatásban az a szervezet részesülhet, amely:
g.) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött a település önkormányzati
kezdeményezésű rendezvényének lebonyolításában és/vagy a tevékenységet saját
tagjain kívül álló, a településen élő ill. ide látogató személyek érdekében és javára
végezte, és
h.) pályázatában megjelölt, a (1) pontban felsorolt cél megvalósítását adott évben vállalja

i.) új szervezet esetében nyilatkozhat arról, mely önkormányzati közfeladat és/vagy
program, rendezvény megvalósításában kíván segítséget nyújtani.

A pályázat kiírója a célra rendelkezésre álló összeg felosztásánál figyelembe veszi a
feladatellátás megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

III. Támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás vagy visszatérítendő támogatás
IV. Támogatás mértéke:
A pályázatban megjelölt megvalósítási összeg maximum 100 %-a
V. Önerő mértéke: (ha köt ki önerőt a kiíró)
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő meglétéről. Az önerő
természetbeni felajánlás is lehet, de annak forintban kifejezhetőnek kell lenni.
VI. A pályázat benyújtásának módja, határideje
Egy példányban, a település polgármesterének címezve, személyesen vagy postai úton

2023. január 10-ig

VII. A pályázat elbírálása, döntés határideje:
Pénzügyi Bizottság véleményezése után a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés elfogadásakor
dönt a támogatás mértékéről
VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:
a döntést követő 15 napon belül szerződéskötés, a szerződéskötést követően folyamatos
tevékenység esetén negyedévente kifizetés, évente egy program, rendezvény megvalósítása esetén
a programhoz igazodva
IX. Pénzügyi elszámolás:
A megelőző évben (2021 év) az államháztatáson kívüli szervezet részére folyósított
támogatással a támogatott szervezet legkésőbb 2023. január 31-ig

köteles elszámolni a 18/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet

2. függelékében megadott formában

Egerszalók, 2022. december 9.

Varga István sk.
polgármester

Településünk pillanatai

Keressen a weboldalon

Önkormányzati közadat kereső
A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását
28 February 2024